top of page
woman-gc85948b1b_1920.jpg

AURORA GELİNLİK DİJİTAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

1- Taraflar ve Konu

İşbu Genel Kiralama Şartları ile, Aurora Gelinlik tarafından sağlanan kiralama hizmeti ile ilgili tabi olunan şart ve hükümler düzenlenmiştir. Bundan sonra kiralanan eşya “ÜRÜN”, Ürünü Kiraya Veren Aurora Gelinlik “KİRAYA VEREN” ve ürünü kullanmak üzere kiralayan “KİRACI” olarak anılacaktır.

 

2- Sözleşme Bedeli ve Süresi

2.1.- Sözleşme toplam bedeli oluşturulan siparişin bedelidir. KİRACI sözleşme bedelini, en geç teslim tarihine dek ödemekle yükümlüdür. KİRACI tarafından sözleşme bedelinin tamamı ödenmediği takdirde KİRAYA VEREN, ÜRÜN’ü teslim etmekten imtina edebilir.

 

2.2- Kiralayan, kendisine teslim edilen Ürün’ün teslim tarihinden itibaren on (10) gün süresince elinde bulundurma hakkına sahiptir. Kiralayan, teslim alınan tarihten sonraki onuncu (10.) günün sonunda Ürünün Kiraya Verenin anlaşmalı olduğu kargo şirketine teslim edilip göndereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

3- KİRAYA VEREN’in Yükümlülükleri

3.1- KİRAYA VEREN, teslim tarihinde ÜRÜN’ün KİRACI’ya hasarsız ve temiz olarak teslim edileceğini kabul ve taahhüt eder. Ancak KİRAYA VEREN, teslim tarihinde ÜRÜN’ü inceleyerek teslim alan KİRACI tarafından teslim anında bildirilmeyen hasarlardan sorumlu tutulamaz.

 

3.2- KİRAYA VEREN, ÜRÜN iade tarihinde, KİRACI tarafından iade edilen ÜRÜN’ü kontrol etmek, ÜRÜN’ün kiralanan ÜRÜN olup olmadığını tespit etmek ve ÜRÜN üzerinde hasar incelemesi yapmakla yükümlüdür.

 

4– KİRACI’nın Yükümlülükleri

4.1- KİRACI, ÜRÜN teslim tarihinde ÜRÜN’ü bilinçli şekilde incelemek, varsa hasar veya eksiklikleri bildirmekle yükümlüdür. Bu yükümlülüğünü yerine getirmeyen KİRACI, kendisine belirtilmeyen ancak iade tarihinde var olan hasarlardan bizzat sorumludur.

 

4.2- KİRACI, ÜRÜN’ü her türlü özeni göstererek en iyi şekilde kullanacağını ve iade tarihine dek korunması için gerekli tedbirleri alacağını, iade tarihinde ÜRÜN’ü iade edeceğini kabul ve taahhüt eder. KİRACI kira süresince ÜRÜN’e verdiği hasar ve zararlar ile teslim tarihinde bildirmediği hasarlardan sorumludur.

 

5- ÜRÜN’nün Teslimi ve İadesi

5.1- Taraflar, işbu sözleşme ile kiralanan ÜRÜN’ün KİRACI’ya sözleşmenin sonunda belirtilen tarihlerde teslim ve iade edileceği hususunda anlaşmışlardır. KİRAYA VEREN’in açık rızasının bulunduğu haller dışında, bu tarihlerde herhangi bir değişiklik yapılamaz.

 

5.2- KİRACI’nın talebi ve KİRAYA VEREN’in yazılı onayı ile, ÜRÜN’ün teslimi, bedeli KİRACI’ya ait olmak üzere, kargo ile de yapılabilecektir. Bu hallerde, KİRAYA VEREN, ÜRÜN teslim tarihinden en geç 1 gün önce, ÜRÜN’ü kargoya vermekle yükümlüdür. ÜRÜN’ün KİRACI’ya zamanında ulaşmamasından veya kargo taşımacılığı esnasında ÜRÜN’e gelebilecek zararlardan KİRACI bizzat sorumludur.

 

5.3- KİRACI, KİRAYA VEREN’in yazılı onayı ile bedeli KİRACI’ya ait olmak üzere, ÜRÜN’ü kargo yoluyla da iade edebilecektir. Bu halde, iade tarihi olarak kargoya veriliş tarihi esas alınacaktır.

 

5.4- KİRACI tarafından iade edilen ÜRÜN’ün, işbu kira sözleşmesi ile kiralanan ÜRÜN’den farklı olduğunun KİRAYA VEREN tarafından tespit edilmesi halinde, KİRACI, ürün satış bedelinin tamamını KİRAYA VEREN’e ödemekle yükümlü olacaktır.

 

5.5- ÜRÜN’ün iadesi anında, KİRAYA VEREN tarafından ÜRÜN’ün hasar kontrolü yapılacaktır. Kontrol sonrası üründe KİRACI kullanımı sonucu oluşan hasarların tespiti halinde KİRACI, tespit edilen hasarların bu hasarların giderilmesi için gerekli olan ve tutarı KİRAYA VEREN tarafından belirlenecek tamirat/tadilat masraflarını, maksimum ÜRÜN satış bedeliyle sınırlı olmak üzere, karşılayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

 

5.6- KİRAYA VEREN’in geç iadeye yönelik açık rızasının bulunduğu haller hariç olmak üzere, ÜRÜN’ün iade tarihinde teslim edilmemesi halinde; KİRACI, ÜRÜN satış bedelinin %20’si kadar tutarında günlük cezai şart bedelini, maksimum ÜRÜN satış bedeli ile sınırlı olmak üzere, KİRAYA VEREN’e ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

 

5.7- ÜRÜN’ün KİRACI tarafından iade tarihinden 5 günden fazla gecikme ile teslim edilmesi veya hiç teslim edilmemesi halinde; KİRAYA VEREN, KİRACI aleyhine suç duyurusunda bulunma ve tazminat talep etme hakkına sahip olacaktır.

 

6- Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme, KİRAYA VEREN tarafından herhangi bir neden göstermeksizin, sözleşmenin imza tarihinden teslim tarihine dek her zaman feshedilebilir. KİRAYA VEREN sözleşmeyi feshetmesi halinde, durumu KİRACI’ya bildirmek ve tarafına ödenen kaparoyu iade etmekle yükümlüdür. KİRACI bu durumu peşinen kabul ve taahhüt eder.

 

7- Devir Yasağı

KİRACI, KİRAYA VEREN’in yazılı izni olmaksızın, işbu ÜRÜN KİRALAMA SÖZLEŞMESİ’nden kaynaklanan haklarını kısmen ya da tamamen üçüncü kişi ve/veya kişilere devredemez.

8- Depozitolu Koli

ÜRÜNÜN teslim edildiği koli depozitoludur. Koliye herhangi bir zarar gelmesi durumunda KİRACI, KİRAYA VERENE depozito fiyatını (150 TL) ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

 

9- Yetkili Mahkeme

İşbu Sözleşmeden kaynaklanacak uyuşmazlıklarda Bursa Mahkeme ve İcra Daireleri yetkili mahkeme olarak kabul edilmiştir.Siparişin gerçekleşmesi durumunda MÜŞTERİ işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

KULLANIM KOŞULLARI VE TADİLAT

 

1- KİRACI, Ürünü hasarsız olarak teslim aldığını ve Üründe meydana gelen her türlü hasar ve ziyandan sorumlu olduğunu kabul eder.

2- KİRACI, KİRAYA VERENİN bilgisi dahilinde, Ürünün boyunu uygun hale getirmek amacıyla, Ürünün kesilmeden el dikişi ile “teyel dikiş” yaptırma hakkına sahiptir. Teyel dikiş haricinde Üründe herhangi bir tadilat yapılamaz. Aksi halde, KİRAYA VEREN tarafından belirlenecek Ürün bedeli KİRACUDAN tahsil edilir.

3- Terzi ücreti KİRACIYA aittir.

4- KİRACI, KİRAYA VEREN tarafından teslim edilen Üründen farklı bir Ürün iade edemez. Ürünün hiç iade edilmemesi veya iade edilen Ürünün, teslim edilen Üründen farklı olduğunun anlaşılması ile birlikte KİRAYA VEREN, orijinal Ürünün kendisi tarafından belirlenecek bedelini KİRACIDAN tahsil etmeye yetkilidir. Bu madde işbu Genel Kiralama Şartlarının diğer her maddesi gibi her kiralama ile birlikte baştan kabul edilmiş sayılır.

bottom of page